اهميت انتخاب صحيح حامل هاي انرژي در پروژه ها

 

 

نقش انرژي بعنوان يکي از عوامل مهم در بهره برداري صحيح و اقتصادي در يک پروژه انکار ناپذيراست. پروژه هاي صنعتي کشاورزي و دامپروري ،ساختمان و شهري هرکدام برحسب وسعت و حجم سرمايه گذاري و انتظارات بهره برداري از آنها براي بکارگيري يکي از حامل هاي انرژي برنامه ريزي و طراحي خواهند شد. انتخاب صحيح و منطقي مبتني براصول فني و اقتصادي يکي از مهمترين و حساسترين تصميم گيري هاي پروژه ها خواهد بود، که با انتخاب صحيح تجهيزات (از نظر فني و اقتصادي) رضايتمندي سرمايه گذار وبهره بردارتامين مي گردد و در غير اينصورت بهره برداري پروژه مشکل آفرين ،پردردسر و غيراقتصادي بوده و اين مسئله گريبانگير سرمايه گذار و بهره بردار پروژه خواهد شد.

 


كريستاليزاسيون در چيلرهاي جذبي و چگونگي جلوگيري از آن

 

كريستاليزاسيون ليتيوم برومايد در چيلرهاي جذبي (ابزورپشن) در مدلهاي اوليه، موجب بروز مشكلاتي در كاركرد آنها مي شده است. سازندگان معروف دنيا در همان سالهاي اوليه توليد چيلرهاي جذبي در جهت رفع اين مشكل به گونه هاي مختلف اقدام نموده اند كه در اين نوشتار يكي از متداول ترين روشها كه اكثر سازندگان براساس آن عمل مي نمايند توضيح داده خواهد شد.

 


چيلر جذبي يک مرحله اي، انتخابي بهينه

 

تامين سرمايش ساختمان به ويژه در مناطقي که داراي تابستاني گرم هستند، امري اجتناب ناپذير است. سير تحولات اين موضوع، سابقه تاريخي داشته و از باد بزن هاي دستي و انواع بادگيرها تا پنکه هاي برقي، کولرهاي آبي و در نهايت فن کوئلها و هواساز که توسط دستگاه مرکزي به نام چيلر توليد برودت مي کنند را شامل مي شوند که شرح اين تحولات خود مستلزم وقت و پي گيري هاي خاص بوده و موضوعي متفاوت از آنچه که قصد اين مقاله است، مي باشد.

 

 


سرمايش محله اي

 

بلوار مابورك به ارامي از هتل Des Invalides به سمت رودخانة سن كشيده شده است. هيچگونه سر و صداي ويژه و يا خروج بخار حاكي از وجود يك تأسيسات برودتي عظيم در آن محله مشاهده نمي شود. امّا در بيست و پنج متري عمق زمين از سطح بلوار، شركت Climespace از ابتداي سال 1999 مخزن ذخيرة آب خنك به ظرفيت 13000 متر مكعب بنا كرده است. آقاي Raid Massy مسئول خدمات توليد و گسترش آب خنك پاريس اظهار مي دارد: «هماهنگي چنين تأسيساتي با محيط زيست شهري يكي از امتيازات مهم است». و «اين مخزن هيچگونه عارضه و يا اثري منفي در سطح بلوار نداشته و هيچگونه آسيبي از نظر الودگي صوتي و يا آلودگي بصري به محيط اطراف وارد نمي كند».

 

 

 

 

 

JoomShaper