عکس های نمایشگاه

نمایشگاه مشهد

شرکت ساری پویا از حضور شما عزیزان دربیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران ) و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد قدردانی می نماید.
نوع نمایشگاه:بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران ) و صنایع سرمایشی و گرمایشی
زمان برگزاری:سال 1398
محل برگزاری : مشهد
© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.