عکس های نمایشگاه

سمینار مشهد

شرکت ساری پویا از حضور شما عزیزان درسمینار تخصصی چیلرهای جذبی و تراکمی مشهد تشکر و قدردانی می نماید.
نوع سمینار:سمینار تخصصی چیلرهای جذبی و تراکمی
زمان برگزاری:سال 1398
محل برگزاری : مشهد
© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.