خبر نامه ها و فصل نامه های شرکت ساری پویا

شرکت ساری پویا اقدام به چاپ خبرنامه جهت بیان اقدامات صورت گرفته شرکت در هر فصل می کند

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 99

تابستان 99

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

بهار99

زمستان 98

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

تابستان 98

بهار98

برای دانلود کلیک کنید

Standard Postهمکاران ارجمند ، با سلامی گرم و صمیمانه، اکنون که در سال 1398 قرار داریم....

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Imageیقینا همکاران ارجمندم از اوضاع و احوال اقتصادی و بحران های ناشی از تحریم یک جانبه مجدد آمریکا علیه ایران ....

پاییز 97

تابستان 97

برای دانلود کلیک کنید

Audio Post Mixcloud

حکایت ما حکایت لیلی و مجنون است که کمتر ایرانی.......

برای دانلود کلیک کنید

Video Post Mixcloud

 

بهار 97

زمستان 96

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

تابستان 96

بهار96

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 95

پاییز 95

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

تابستان 95

بهار95

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 94

پاییز 94

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

تابستان 94

بهار94

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 93

پاییز 93

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

تابستان 93

بهار93

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 92

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.