تحویل فوری

 

دستگاه های ذیل آماده تحویل می باشند ، در صورت نیاز با شماره های دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

  • یک دستگاه چیلر جذبی یک مرحله ای به ظرفیت 150 تن تبرید
  • یک دستگاه چیلر جذبی یک مرحله ای به ظرفیت 350 تن تبرید
  • یک دستگاه چیلر جذبی یک مرحله ای به ظرفیت 400 تن تبرید

 

  • یک دستگاه چیلر شعله مستقیم به ظرفیت 50 تن
  • دو دستگاه چیلر شعله مستقیم به ظرفیت 100 تن
  • یک دستگاه چیلر شعله مستقیم به ظرفیت 150 تن
  • یک دستگاه چیلر شعله مستقیم به ظرفیت 750 تن

 

 • یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت 6 تن
 • یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت 50 تن
 • یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت 500 تن

 

 

 

JoomShaper