سرعت های مناسب هوا در کانال داکت اسپلیت

 

سرعت هوا در انشعابات فرعی کانال را با واحد FPM (Feet Per Minutes)مورد سنجش قرار می دهند. اگر چه هر چقدر سرعت در کانال کم باشد صدای جریان هوا کمتر می شود ولی فشار دینامیکی نیز کاهش می یابد چرا که فشار دینامیکی رابطه مستقیمی با سرعت هوا دارد. بنابراین باید جریان هوا طبق استاندارد های آن در نظر گرفته شود که در جدول زیر این مقادیر را برای کاربرد های مختلف آورده شده است.

 

 

 

 

کاربرد کانال (داکت) مقدار سرعت در کانال رفت مقدار سرعت در کانال برگشت
ساختمان های مسکونی 600 FPM 600 FPM
آپارتمان ها 1200 FPM 1000 FPM
اتاق خواب هتل و بیمارستان 1200 FPM 1000 FPM
دفاتر و ادارات 1600 FPM 1200 FPM
تئاتر و سینما 1000 FPM 800 FPM
رستوران و فروشگاه 1600 FPM 1200 FPM
بانک 1600 FPM 1200 FPM
ساختمان های صنعتی 2200 FPM 1500 FPM

 

 

 

 

 

JoomShaper